דף הבית >> הערכות שווי חברות ועסקים

הערכת שווי חברות ועסקים

אנו מתמחים בהערכת שווי חברות, שותפויות, פעילויות ריאליות נוספות ומכשירים פיננסיים מורכבים.

משרדנו נמנה על מאגר יועצי רשות המיסים בישראל בתחומים הבאים:​
  הערכות שווי נכסים בלתי מוחשיים בעסקאות מקרקעין,
  הערכת שווי בנושא שינוי מבנה עסקי ומחירי העברה (Transfer Prices).

הצורך בהערכת שווי פעילות עסקית או באומדן השווי ההוגן של נכסים, התחייבויות ומכשירים פיננסיים לסוגיהם השונים עולה במקרים רבים, כגון:

 • מכירה או רכישה של עסק,

 • בחינת הזדמנות עסקית להשקעה במיזם,

 • מיזוגים בין גופים עסקיים,

 • בעת חילוקי דעות בין בעלי מניות / שותפים,

 • בעסקאות בין בעלי שליטה,

 • בעת דיונים משפטיים,

 • כחלק מדרישות עמידה בתקני החשבונאות.

בנוסף, בשנים האחרונות, ולאור שינויים מרחיקי לכת בתקינה החשבונאית, נדרשות חברות לפרסם הערכות השווי בלתי תלויות לסוגיהן השונים לצרכי אמידת השווי ההוגן, וזאת כנדרש בתקני חשבונאות ישראלים, בתקנים בין לאומיים (IFRS) ואמריקאים  (US GAAP) ואשר כוללות, בין היתר:

 • בחינת ירידת ערך / פגימת מוניטין (Impairment) 

 • ייחוס עודף עלות הרכישה לנכסים מוחשיים בלתי מוחשיים – (Purchase Price Allocation (PPA.

 • הערכת שווי כלכלי של כתבי אופציות לעובדים,

 • הערכת שווי הוגן של חוזה מארח ונגזרים פיננסיים משובצים,

 • חישוב שווי רכיב החוב ורכיב ההמרה הגלומים במכשיר פיננסי מורכב,

 • חישוב שווי כתבי אופציה (warrants) ואגרות חוב להמרה (convertible bonds),

 • חוות דעת בנושא שווי הוגן לנכסים והתחייבויות מסוימים הנכללים במסגרת הסדר חוב,

 • חישוב שווי הוגן לעסקאות פיננסיות וניתוחי רגישות לסיכוני שוק.

הערכות שווי יכולות להיעשות במספר שיטות, חלקן מורכבות ודורשות חישובים, אחרות פשוטות ואינטואיטיביות יותר, ואשר מתבססות על נתוני שוק וממוצעים ענפיים. 

השיטה הנבחרת היא פועל יוצא של אופי הפעילות של הגוף המוערך, ותק הפעילות, שלב ההתפתחות העסקית, פרק הזמן והמשאבים העומדים לרשותנו בביצוע הערכת השווי ועוד. 

מקובל לבצע הערכה במספר דרכים ולבדוק את טווח ההערכה בכל שיטה. לעיתים – שיטות הערכה שונות מביאות לתוצאות שונות. במקרים אלו אנו עורכים סדרת בדיקות ומשתמשים במיטב ניסיוננו לקבוע את טווח ההערכה ההגיוני ביותר.

איכות המידע מהווה את הגורם החשוב ביותר בביצוע הערכת שווי חברה, נכס או כלפעילות ריאלית אחרת. לפיכך, אנו מקדישים זמן נכבד ללימוד והבנת הפעילות העסקית של הגוף המוערך והענף בו הוא פועל, אנו מקיימים שיחות עם מנהלים ונושאי משרה בכירים, ואם צריך – אף נעזרים במומחים ענפיים חיצוניים.

שיטות וטכניקות עיקריות להערכת שווי נכסים ריאליים

1. גישת ההכנסות - The Income Approach :

במסגרת שיטה זו נהוג (ככל שניתן) לעשות שימוש בטכניקת "היוון זרמי המזומנים התפעוליים" – (Discounted Cash Flow   (DCF
 

טכניקה ישימה עבור חברות פעילות, בעלות וותק תפעולי, מבנה הכנסות והוצאות מוגדר (אם כי עשוי  להשתנות לאורך השנים) בעיקר בתחומי התעשייה או בתחומים בהם ניתן לחזות באופן סביר את צפי תוצאות הפעולות בשנים הבאות. 

בשיטה זו אנו מהוונים – בשיעור הוון ספציפי המתאים לגוף המוערך -  את תזרימי המזומנים העתידיים ליום ביצוע הערכת השווי ומוסיפים / מורידים נכסים פיננסיים / התחייבויות פיננסיות לפי העניין.  

כאן המקום לציין כי בתי משפט בישראל נתנו עדיפות לשיטת ה DCF על פני שיטות אחרות, והכל בכפוף לנתוני המקרה.

2. שיטת השוק - The market approach :

במסגרת שיטה זו נעשה פעמים רבות שימוש בטכניקת "מכפילים" - שיטה אינטואיטיבית השוואתית המבוססת על שימוש במכפילים שונים (מכפיל רווח נקי, מכפיל רווח תפעולי, מכפיל EBIT, מכפיל EBTIDA, מכפיל מכירות ועוד) במטרה להעריך את שווי החברה (שווי פעילות או שווי ההון העצמי - בהתאם למכפיל שנבחר). 

הנתונים בדבר המכפילים לשימוש מגיעים בדרך כלל מנתוני חברות ציבוריות, הדומות ככל שניתן לגוף המוערך.

בנוסף, מקובל להשתמש בנתוני עסקאות דומות שנעשו באחרונה בשוק ביחס לחברות דומות (תחום פעילות, גודל חברה) במטרה לגזור את שווי הגוף המוערך.

טכניקת המכפילים היא בעיקרה השוואתית, המשווה את תוצאות הפעולות של הגוף המוערך לנתונים ענפיים וחברות דומות, במטרה לנסות ולהקיש מחברות אלו ביחס לחברה המוערכת. 


3. שיטת השווי הנכסי הנקי (NAV – Net Asset Value) -בשיטה זו משתמשים בדרך כלל במספר מצבים: 

 • הערכת גופים עסקיים אשר לא נחשבים עוד כ- going concern  (עסק חי), 
 • ​הערכת שווי חברות אחזקה (כולל חברות נדל"ן אשר בבעלותן פרויקטים בתהליך וקרקעות כמלאי), לגביהן מבצעים שילוב בין שיטות הערכה שונות, כולל שימוש ב-DCF ככל שניתן. 

מידע רלוונטי נוסף בנושא הערכות שווי חברות:

 1. הערכת שווי חברה פרטית
 2. סוגיות בהערכת שווי שותפות